Parkering

Har du problemer med parkeringen, ex. ulovligt parkerede biler, kan Q-Park kontaktes på tlf. 70 23 72 13 man. – fre. kl. 8-21 og lør. kl. 9-14.

 

Administration af parkeringstilladelser til ejerforeningens p-pladser

 

P-pladserne

Ejerforeningens p-pladser udgøres af:

  • 22 stk. opstribede båse på det asfalterede areal.
  • 4-5 stk. på grusarealet ud for cykelrummet ved garagerne.
  • 2-3 stk. på grusarealet bag garagerne med indkørsel fra Vesterbrogade 21-29.
  • 2 stk. for enden af garagerne

 

Der kan kortvarigt ”nødparkeres” foran garagerne, når der laves aftale med garagens ejermand.

 

Formål

  1. At sikre Å-gårdens p-pladser er til rådighed for beboerne.
  2. At sikre p-pladser til Å-gårdens legale besøgende i en tidsbegrænset periode i det omfang det er praktisk muligt. Ved legale besøgende forstås håndværkere, servicepersonale samt beboernes private gæster.

 

Ejerforeningens bestyrelse kan til enhver tid ændre administrationsreglerne, såfremt ovenstående formål viser sig ikke at kunne opfyldes.

 

Permanente tilladelser

Anmodning om permanent tilladelse rettes til opgangsformanden.

Tilladelser udstedes til Å-gårdens faste beboere, som har et køretøj til rådighed til privat kørsel, dvs. enten selv ejer det eller har varig fuld råderet over det.

Ovennævnte betingelser dokumenteres ved:

  1. Tilmeldt med fast bopæl i Janus la Cours gade 14-22.
  2. Registreringsattest på køretøjet med beboeren anført som ejer af køretøjet. Kopi af attesten forelægges ejerforeningen.

 

Der kan kun udstedes 1 permanent tilladelse pr. lejlighed.

Såfremt pkt. 2 ikke kan opfyldes, hvis køretøjet er en firmabil, skal der fremvises attest fra arbejdsgiveren til bekræftelse af ejer- og rådighedsforholdet. Ved en firmabil forstås et køretøj, som brugeren har til ubegrænset rådighed til såvel arbejdsmæssig som til privat kørsel.
Arbejdskøretøjer kan ikke opnå permanent tilladelse.

Rådighed over leasede køretøjer dokumenteres med kopi af leasingkontrakt og registreringsattest til ejerforeningen.

 

Tilladelser til besøgende (gæsteparkering)

Beboerne kan rekvirere gæsteparkeringskort hos opgangsformændene, som påfører kortene opgangsnr. og etage inden udlevering.

Beboerne kan uddele kort til deres besøgende. Kortet udfyldes og lægges i bilen iht. retningslinierne på kortet. Det er beboernes ansvar at kortet er udfyldt korrekt.
Ved besøgende forstås personer, som skal besøge beboeren (opholde sig hos beboeren) eller udføre arbejde i dennes bolig.

Misbrug af gæsteparkeringsordningen medfører stop af udlevering af kort til den pågældende beboer.